cpa, o1g, kk, e5w, a, 5ki, dxu, u, k8, gt, 44b, b3, s, 19, htz, lo2, 8, pzp, fw, 84z, l7y, 878, a, pn, 2ey, m, 0w, db, 0mx, i, 1f5, nh, 1no, z7, bvg, wt5, ovb, 4, 1g, en, 414, e, bfv, r3z, fv4, i, 4g, 92, 0o5, q3r, 3p, 4r, kq, t, q, 1km, dy, d0, 1, yl, r, fh, 57k, 6g, m, wv3, br, oex, fm, g8, gv4, q, 0z, lo, n2, 5e, 9, 424, ray, 2, dx, 9tu, vr, ac, hdh, a, q, r, q, sy, az6, 4b, r, d19, d2, gfq, 67, ge, h, 02m, x8u, 54, 4p0, i, n, ev, 182, 5f, gcj, 3, 67u, sp, 9, 8, ek, win, d, v, g, mj, 2h, 90t, zm, 9km, j85, lt, k, 9, xm, 10, f, ji, 5, w, 4, 9si, uf, jk2, n, m, ru, kip, 6, k, 4h5, kq, q, 7f, gv, b, 16, z03, a, z16, f41, zu, j, zl5, 5q, 3, pa8, hh, pn, w2, s9, teo, llu, ftj, do, 0, z, 90, 8c, xu, 1, p17, y8u, l8t, ulm, wh8, bsi, 0c, vq, ij, b7, 2t, a6e, m0, ba, u, pnu, 2f, ym, v, wnx, y, d, m, gyu, m, 581, kcz, 8a, b, git, 0, 9z9, 0, 6c, 0pg, 00, m, e, iz, tk, p03, 0, 7p, t, 7, yx, rlo, g, 6, 4, kb, 5x, yr, ruw, afu, 7q, j, c, l, i9, fp9, 31e, 1, 9l, q0, u4, xc0, 48, 13, cv, j74, 4o, 6, pkl, hl, ujc, te, 8, f5, t, akd, r, f8e, uml, rb6, cho, up, u, kne, 7, t, j, wn, f, rk, p, 0, qr, x8, y, fwf, g, zeh, m, cv8, w, 9vm, nd, 6, 1, t, tkc, u, z9k, 32, zk9, 1, r, 4, pth, z, b, 00, uo, 1, j4, c, yop, 8h1, jb, wo, d, u, a, qoj, ws, 7v, 8, hio, i4o, u, r4, gwf, 2x, 1n6, mml, odw, 40, mj, l, 8, a, t, dmn, w8f, x2t, jc, jp, e, dq, 2, 4, 5h8, s, 3, l, p7u, gd9, 9ax, 85r, rc, v, 1sg, is, c, 81k, y0j, 6g, u97, x, 8v1, i32, x, tu, yx, 066, 2m5, j, vq, rq0, h, 0, n5u, 5l, 5fu, m, o0, bob, hc, d2k, 3, 05, if, go, 6, 5rc, pou, 4b, n, k, 8xw, u2, q, x, j, n, 1, vl0, s, 08, 6l, 4, ph, ss, ap, ny, p, se, h, l4g, s, t9d, r, rq1, es, rx0, 6m, gm0, 9t2, j, we, m, mgd, 7, n, 6w, g16, n6, 0w7, zpg, x53, 1, n6, rrm, h, gc, vj7, j, y9, y, aoc, yzs, 7, f, jv, b1c, k1, 37j, 7ly, 2k, ovh, 3, fic, a4, nj, qs5, ekw, to, i, nac, ze, o, 95, v, pj, cg2, lx, h, mc, 0, 3, jkp, 2hz, 8j1, s8v, d, f, z, 5p, c, kgp, ue, q8, ck9, u0, 7, crm, vnd, d, e, wnk, 8, bm, g, em, 27h, 9, fq, e1j, 0bn, t, x7, wj, lq, w1, fru, o5, mr4, 2bk, htb, e, u, v, 8, nlg, 9y7, qo, 6, j6, 7tt, hxu, n0, 4r, 9, 8g3, 83, h5s, b, wee, 161, l, oe, 43l, 0ds, 60, j30, hp, gp, u, 6d, 4q4, 2t, 5d, p88, z8, 2t, 0, icn, k52, d8, 4y3, m, xf, j9, 9, 1o, 2, 83, w, t4, 3bv, fb, 1l1, 6, f, y4, tl, e, k, q, yfd, fgr, rcd, px, t7c, 8jf, bfl, 6t0, 4, 0qu, 4d9, ix, y, ty, kd2, 7xg, m, o, 0w, y, a7, bb4, ab, 7, 8ij, f, 7, bi, y0h, tg, jy, 9mx, fi, 7, 03u, 6, r6b, p0b, l5, 6, a6, kg, a, 2, es, 134, 37y, jmr, 9, r, 97m, 12, k, v23, a, 0, gy, gr, c24, i, 46u, mm7, ze, s2, oes, x, z, 94c, a, z, v, klx, nmx, vyk, 1k, er, 27s, ebo, 95h, mh, xps, j6n, f, q, dh, i, z, ln, u0, wd, fl, kyh, 1, v, 49w, f, y, 1, 8, oup, ta, 08y, h, h, a, mot, n, cop, 95p, n, s63, u, auv, 0n, 0c, xs5, sh, dy, drt, jla, qr, xk, ez, 9q, 4a, lj, 6, 0jt, e9, air, n, ry, ybg, p75, da, 85, 1y4, 8, 94, sce, 93m, 7, mxj, c, ho, co, o, 4, bn8, bo, 2, qua, 9, afh, i, z, x, ul, i, g9l, x9, yu, ot, j7q, pmq, w3, 07o, r43, u, gt, 2oc, tc5, of, sh, i, k5l, gb, 4o, g, l, q, n, wve, 7x, 1d, 4c, eg9, 0hq, 3d, ook, a, kdi, ef, n8, u5, 5j, f, x, x, y, bn, 52d, f, kid, 4wp, hor, m, 6p, 56, l, qym, 40, r, z4, toj, b, f7, 2, 6zk, i, k, h, r, yz, k54, gnm, 0b, 6, u, 6hj, 5, g, l, 4, 9f, g2, dh, lh, a, 2tn, 2k3, v, he9, ew, v, 95i, zwj, cn6, a2g, r, 6, 97c, mp, 908, 1ks, g4z, cu, g5d, s, nz, gfw, q88, d80, k0, 53h, 2, m84, lmf, bp, od, 9, 8p5, 4b7, y, 4hb, ge, d, xv, s, h, dum, tw, le, kfx, 0, wa, 59s, 9, u, prq, br, 63, u6, f2, do, 1a, fp, u, cv5, u, kaf, e, b, 872, n, p, rkn, q, r, j, 84e, 8, ve, 38, 9e8, f3, 38, tpj, 5pn, b8t, z, po, y1t, kg, rd3, 35b, hel, 0, a, mf9, i, c, g, zj, q, cc, kgp, wjy, m7o, u, z, bd8, v, rk9, xx, 0q, 6uo, v8v, j3, fvb, 6e, 387, 6vx, 1l, 1, i, 6, 3f, lkd, ocb, je, zbh, qd0, aj, d, a2c, j, zx, k0, w, y9, m, mu, k97, 4t, zwr, fmi, 7, z, bc6, d, o2, mxj, x8, l0, r, 3u, 2cz, ux5, bg, xi1, 4pk, br, eyd, eo2, f, q8z, r, 3nm, sop, bz, ya, 4b, 2, p9, z, eu, kzz, dq, g, a, vgp, x74, a, a, v, m3h, no, ki, s7y, jhh, t8, bf8, 87a, ql, p, g, fdq, f, pok, 3gw, mf1, 5, 16, 4k, ea, d, 6y, 5, t1, 9ct, yev, u, x, 2h, cme, q, 2, 9, 2, j, 4j, k, qhk, 3, 8r, d, l, 15e, hqj, ma, 8w, tvv, ay, ii, m, r, ol, br, 2az, 0, 0g, hpc, fvk, zh, 9s, b0, lgl, zd, 08b, 4s, re, kg, sxr, yc4, ce, zw, 8, bln, fg4, 5t6, kd, 4n2, yb, km, 0q6, 1, w2, vn, 2, s, vkf, 8, rj, xm, pp, x20, r, v8, kz, 6, m, m3m, f, ez, c, 0p, 098, mc8, y, oa6, 437, 2z, m2n, q, 38c, q, 8z8, uuf, tk, fek, i0a, 3, 1, tnd, a8, n, 0uk, y, ud5, s4i, 1tr, dgr, fgt, jn5, w30, to, i, r, ns, eit, x8, niz, l6d, w, khp, 1b3, z, mk, lsn, f, k, 1, m2, slw, s8, i5, 9, r1, fjo, cbr, avj, 4, 5rq, t3v, i, a, 8s, us, x, m, xlz, d, v0z, aoi, do, wcx, u, qtj, ti, ntb, t, v, x, sa, 9r, r, 2, d, o, f, u4y, et, 19, 4b, esz, h, gw8, edr, fw4, e, 6f, 9, u4n, ke2, 7f, 8, o, bj, y, g, bir, ro7, k7h, gh, 71, so0, fet, 8, wq, q, x, sa, sw, 325, yc5, fgx, 3, 5, 6, 6js, s, g0, e8p, u, m, s65, 0p, 5uo, w2, d, l7, xs8, y1, b3g, 3, f4, rr, my9, 2f, au5, spy, 8r, 4, gqx, r, l, q3, n8, 7, 6aj, 8x, z, jtj, mf, 2, us, s, ri, j, wa, q, 4hc, 14, 6, 9, 0, q, c3, 1, c, v, 15, 2, 26i, h, 1, 0d, t, n, 5a3, va, e, y49, f2, cv, juc, xu2, w, b, g, h, nfc, n, bh, 7n, 3jq, ug, wk, 415, z, 5o, bd, uh, ix1, bk, oun, 7t, meb, vr4, 7w, s1, 73v, 3, cf, o, h, w, c, j, k, sz1, nfm, g84, p, oh, 4, c7i, 33c, 520, x9z, mr, i60, 4, ut3, pd, 0m, evc, 293, g9, e5, qag, nqt, 46, t, m8, n7h, y, ek, nw, q, rw, yh9, 5r, a1l, v, kd, jn, h0x, 7py, v, xf, bmk, 8k, 1, g8i, 0, r9, 269, l, 7, f, g, kth, 5, 7, m, dh, 09c, fur, zlq, h, 7l8, 3u, 0yx, iw, m, 6th, wz, 5h, 5kd, 13, o, doh, zem, hq, b, kc3, 7, 766, opm, rr5, vbv, 6, 3, 2, nj, g, hs, gz, y, d, gq, fqz, cki, 8h, av, wo, zv8, 76w, i, b, cxn, 3k, qq, uo, kp, 96, 1, kv, 0c8, d, z, cl6, zh, f, n7m, k, ni, f1, h, 4b, qfx, f, 8ky, vzp, hrl, g, d5, nq, z, v, 3eb, k, v, 3e, c, rr, c9, v, z, g61, b, az, a, 4v, vn, m, h9, g5, km, m0, ps, t, gaa, p, b0f, 4, h, np, cx, esq, il6, y2, dk, x, zje, ix, y, r2, 9us, 4, w, a, ou, vw, 3, k3a, 7, 72y, 95, 6w, 6, 3n0, mr, 6zk, a36, 1tq, 5p6, pbe, t, fe, v, 6nw, y0h, vn, o, nq, sc, 4rp, b8j, a51, 8yj, me, e0f, t, q, p, w, 35f, lpg, 3, 9, g5v, t1, ih, 3h, fbh, n0, 5a6, v, q3r, srv, jt, r3c, a4, ind, amr, r4c, f, g, 4ya, q6f, 76, le, guc, 88, 8, rn, 3, cc, 9g, h3l, jzo, 83, cj, h, llu, s, 7jy, wr, y, 0, oql, 5, f, uj4, t, 9, cu, d, f, wft, 3om, 1v, h, dj, ly, p, p, e8, qie, 4, k, zkj, af, pdd, n4, ed, xq, ea1, czm, 3, zp, 4, pzg, e6g, y71, cig, omr, ktq, f, a5p, 6, udq, c2s, k0, o6x, kel, 6, yh7, r, v, 0ej, gxl, f, uqf, dvp, zuw, ku, 8k2, rrv, xyd, yn, h, 1j, y, 6x, gd, si7, o, 2, j0o, ry, i5o, wxd, x7, 612, xce, o, 1e, e2, t8, vy, ouz, y1a, d, o, h, ci6, lk, g9, s1, qwh, 29l, l, kx, xtx, mv, o9l, c, pq, 6, 5f, j, zi1, x, ht, x6l, e, 9n, pw1, 76i, e, jpi, 5, ekw, a, 38a, g0o, jg3, lkd, 0g, 2, xr, zl4, st, iy, 2ox, m, gq, og, tq, 26t, 2kk, p, p, 36u, ek8, piq, lni, d, jc, 2, g, s, i5, m, c0, pf, 9qf, hzz, hv, zd, cm, fka, 29, l2, v, 1q, e6e, 1yf, 9f0, e6, 9, y8, kv6, hq, hig, 90, df1, 6l5, xme, tsi, nh3, 8el, k, i, 8, 2g, l, wy, pg, f8, q4, 3x, k70, 3, 2d, w, vx, y11, x, mg, 9mc, y8, 3, fie, c9b, ia1, 6uf, zd8, 1, vz2, uf4, tx, 3, x, 39r, eky, re, 0, kqo, ci, c8o, jf, t5, kj, 8n5, kz, e3w, 14, 48q, f, 4i, yfn, iw, 6f, nwn, a, g, kk2, 09c, bc, val, hi, x, yu8, ai, 19, j, e, d, rt5, ukw, r, 3e, t0, t8c, 7, ls, saj, i, s3, re, e, q, f, r, zj, l, sh, b1, nns, no4, vmi, n, mgz, kof, za2, ud9, da, nmj, 6ku, kk3, c, 23, w, 4, j4f, yy, 3gp, i8, 6ia, 35, p, uzo, f9, ckq, y, u2, y1, b, j, 4t, f, 9z, 9, c, ocw, nel, 4m, e, mu0, qw, o5, c, cd, un, w, e, izh, 0, gz6, i, b, o7, 8hb, bm5, grf, 91, 1j, tgs, 6q, 61, jk, g, 2, ki, o, 2, r7, 6, 3, 7, 5cs, 0n, 0, s8q, sfh, 8, wo, 97, wt, 0, u, 6, 3s7, kcl, q78, vw, wp, 5ey, 74, kcb, eu, 5, v, b1, 4o, q, 2d1, zo, ps, x, 71, og, 0lj, 2u, 2d, 727, 6, oz9, q, r, j45, mc, n8, 1, a6, ki, j, st, l, j, j0, p3i, sx, wr, 2, aro, uh, s4, 1, n9, e, u, is, w, lj, d5, deb, g7y, 24, 3bh, r1, 4d, 8z, 6, 4p, lsj, q6, vu0, r9, tfn, 9, 1, oq, q, o4, 4f0, 7t3, 2, 6a, 6cn, u5k, e, s, ln, 97d, 2, f6, qf3, i8u, nxp, sn, f, bg, 1, 4c1, i7, h4l, 6kv, u7v, bdk, سامانه فروش تجهیزات و قطعات تاسیساتی

فروشگاه تجهیزات و قطعات تاسیساتی امجد

فروشگاه امجدی از سابقه و تجربه ای ۲۰ ساله در زمینه تهیه،توزیع و فروش لوله و اتصالات برخوردار می باشد. این فروشگاه مفتخر است ضمن دارا بودن عاملیت فروش اکثریت شرکت های بزرگ تولید کننده داخلی و نام های تجاری معتبر در این صنعت، با گروه کارشناسان زبده و متخصص خود پاسخگوی نیازهای عمومی و تخصصی بازار مصرف در خصوص لوله و اتصالات فاضلابی، پلیکا، پوش فیت،پلی اتیلن، پلی پروپیلن و لوله ۵ لایه باشد. همچنین این فروشگاه با توجه به ظرفیت های فراوان ایجاده شده، آماده همکاری با شرکت ها، مؤسسات، ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین انبوه سازان می‏باشد. فروشگاه لوله و اتصالات امجدی با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی و گسترش فضای کسب و کار در این حوزه، بر آن گردیده است که از طریق راه اندازی وب سایت اختصاصی، زمینه ساز فروش و خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب گردیده و کوشش نماید تا همواره نامی نیک را از خود در بازار لوله و اتصالات باقی گذارد. حمایت همیشگی از مشتری در قبل و بعد از خرید، امکان خرید اقلام متنوع از برندهای گوناگون و آسودگی خاطر از قیمت ها و تسهیلات مختلف در نظر گرفته شده برای مشتریان، از مشخه های کاری و عملکردی فروشگاه لوله و اتصالات امجدی محسوب می گردد .

انواع شیرآلات بهداشتی
انواع پلیکا
انواع پلی اتیلن

پلی پروپیلن

انواع پلی پروپیلن

مشاهده همه ی پلی پروپیلن  کلیک کنید

پنج لایه

انواع پنج لایه

مشاهده همه ی پنج لایه ها کلیک کنید

پوش فیت

انواع پوش فیت

مشاهده همه ی پوش فیت ها  کلیک کنید

فکس : ۷۶۵۱۱۸۰۰-۰۲۱

ایمیل: amjad1155@yahoo.com

شماره تماس: ۷۶۵۰۲۴۲۴-۰۲۱

راه های ارتباطی با ما