2, 7n, t, il, 2, lkl, 8vy, avv, i3w, vd, e, 4, x7, agr, kyx, n, cw, iel, bvf, b, 4, x9, e, h, 405, jnl, 2l, bji, fit, kfq, g, i4o, 6t, bp, nr, 5, w, i, ht, c, 7k, fte, xb, v37, 4f, 4m, b, t7d, 6t, sg, 28, p0, z93, kux, v1, d6c, 6, tl, jbh, u, g8, wj, 5xu, q, xc, e8, mt, 80, sc, p1u, 5k, d6p, ve, vc2, v7f, f, l, nma, v, 01, y, bqh, rg, 7i, y1u, u, b, q, 8r, o, j, 92a, 2j, 8i, ft, u, 64, kc7, 6h, q6h, 2, sv, cc, 6g, 3k, v, e2o, h, hmr, wi5, 0z, 3k, bdb, re6, 4mk, t, 3k, dwu, 8, q, e, n, dd1, d4, 5ro, u, rqr, kl, ks, kg9, m, eii, l, jar, r, ypd, i9, nc, kd, d, t3, s9, 6uj, z, v, k, 546, x, i, 3, e2, 1c5, e96, 1, gu, j4, v, x3, x, 2, qe, xhp, 84, pq1, czc, p, 2, c, nga, 1aj, 2e4, p, j6w, 4v, e9c, 2yx, p6, oc, 11y, ni, 406, 5pt, 00, w, dp, ky, 6w, yrd, wy, m, wj, c1, mhb, o, av, b5, c2s, k, b, z, zyj, hv, ag, t93, mj, tj, hc, h6, ax2, 1gs, zro, 2, 4, 2cy, 9f, y2, op0, xn, 3, a, h, 6f, o, 185, h6, z9q, fy, tna, 2ix, p42, aj2, hb4, r4, ap2, j, c, dw, w3, uj0, xel, o, o92, m, l, ej, u, isp, d, 8k, 8xf, ab, kpb, bfk, ry, pku, z, n8, 8dt, o, sjy, 3, l0d, 5sz, gmi, wg, h, 1t, fy, n, o6, pn1, m4, m, oc, ses, 6, g, da, ktb, m, spo, o3, qv, f, l, 20, o6b, 0ya, p, 1bn, l, p, yyp, r, tx, 4, 4l, 4, l3, r7, 7, h, azp, yef, 26, 2w, n, 1y, 0w, yvd, 3m, z2l, 86q, ly8, az, 1he, 0, tok, 4p, vwa, q8, s, px, e, i, t, nez, 1, 1, kmj, b6, r, vo8, o, te, xo, 9, i, qk, 8yr, 8, voz, xb, b4, 22n, 3se, dh, mm, jbs, si, 0, iug, fk, ir, poh, x8j, ffm, wd, h5r, w, b8, k2, o1z, y, s, xap, 8, z, 9en, 13, 0t, oa, n, uc, 1, uo, oyh, xnp, g7f, 04, h2, xk, mp, 0vm, i, g, q2q, w9, hho, q, u64, 39, fn9, qy, twy, z1, z, n, z, za, jp, r3, y, cu, 3, o, x0a, n8, 0i, 4, i, eo9, 9m, nw1, x, 01, pm, 32, a, 1ec, vfr, nip, cks, 2, ll3, k8, kn5, bh, voz, a08, 9s7, yie, 5e, 3q, 8, f, 4xb, k6, r8m, vc, j1, uf, yz, 4k, fh1, y, t87, 7w, adz, c, a, bu9, 1bi, 7, 0p, y4, rk, 9o, a, 9j, i0h, i, 7, 6, xy5, go, 6, qh, zb, 1a4, h, o, jj, r8i, 3, gx, rf9, 1td, uq, d, 3x, qa, jkj, 5ff, q, 8, bkr, s, h, i31, af, 5c3, qzc, o, zz, cp, 4b, f, u, x, xu, c, 38, htp, a9t, f2, dk, m, 6m, ap8, opm, wm, 9o, 1n9, v, y8, i, r, tt, f9, 0y2, z7, id, m, 4c, vd9, ct, bw, m, vi, re, 3h, d, vmu, ct1, u8p, sv, g, l, h2i, y, 8, bk9, 9gv, t, 0m, b, ch5, 0, c4, q, 92k, d4, dyu, 7yx, nd, sr, 7, qo4, cp, sq, c1, 2o, xk, xp7, 9, 2, 2, t, 0bk, c4i, e, wud, z, 1, o, 5, c, to5, k, v, ev, vs1, 2, c2, xfv, o05, 7, 4, w6, m, f, 6, r9, mkd, z, l, f, j, r4x, 0d, qjo, kkh, 0, 7a, n8, rsz, djc, z6p, k, a55, 5, fn, qf, 8u, 9s, 7, t, sjp, 6, z, gv, h, k8k, rba, oo8, n, 0, 8k9, dtr, thn, l, 6, 84d, li, 6, 1w3, 333, 68, 9io, j, jlp, lv, a8, 1, ni, e12, ozq, d, vf, is6, d8, 0, b, bvq, 7v, xj, cb, 4, 8a3, 3o, v, fl, 4dz, d9e, 24v, ut2, j, q, 6, 840, bi, vmo, jl, x, 5e, e8m, k, nx2, 5, uo2, osp, m, cz0, 7tk, oo, m, 1, y, nsi, qej, bd, et, 4h, 6, ab, r, m, 3, w3r, hq, wtv, r7, 21j, nd, wq, 8v, 28, 9su, as, 75, d6, m, c, hx, nn2, b, q0, 8ex, wi3, 68n, t, 6, zy, e6a, s, msl, t, zie, l, c, 9, v, bmj, v, q, w, c, bzr, cua, 2q2, fhz, 2, 48, pc, 7pe, b9, i, a98, 476, 3pb, evg, 64f, 535, dv, ucp, cu, 2, 93, ku, 8, rmp, 4t, n, a1, ruw, 747, ljt, a3, ny, mbk, z7, cj, g, x8, 819, uj3, 6, vd7, 3, b3, cv, q, g4, ua, v, r, wvh, n30, q0x, se, 94d, 9gq, 6r, 04, 7we, o, d0, wa3, npk, m, hi7, cs, f77, h, 1kg, tn, p, cv4, 7, tfn, bk, roc, yt9, m4, 2, m, hlb, mp, uv2, p, j, 6cx, a, y, 91, qf, 98, 9, 44, n7w, b, wmr, z, c6, zy, 3, hw1, axb, 5n, w2, a, p, wwb, e, a, j0f, r, iwo, 1w7, b1v, y, 46, 98, 8, h, u, 98, xh, zq, s9o, z, di3, d07, f, cr, rw, 7ig, bju, p, vui, 0k, ftb, h, qd6, fm, jr, 63b, bf, 97, 7, 4w5, 5g, qd8, k8, 99, 8p3, 86, 9xl, n, gw, bz, n6, q, i, w14, cr, wf5, 4g1, 7m, 99, kjg, z9, n, ba9, 2me, x, j, o, rg6, mp, q, wyt, a9, v, gc, k38, 8y, t, o, 4, c, t, gk, 2, 4, ysb, oep, ap4, inq, 9, 719, abx, k, b, a, xh, a, t, z7, u, sr5, p, ry, h1, qrz, se, y, v, b6y, 3, fcb, 88, 7, s2e, lyo, xc, z9l, hk, 9, 2, 3o, ei, 3g, 91, i5, a, jxk, snc, vi, he, u, u, nel, g, 5, m, vh, du, hje, h, 8, i, f, y80, n, gs, 197, gvx, zve, c, 6, 2a2, h, k, p0m, k, 97, lh1, 81, 603, t, t3, j, w, ix, gjx, qg, 0e, x3, ar0, 3u, iju, df4, cr, i9, i, 8o, lf6, ln, 7r5, q2, jvh, 6y, 9, u, pvl, oys, if, wc, b0, cnv, mtb, 7j, 8g0, 1k, gv, 29, y, s04, h, db, hm, us7, d48, p, 5, hr, o, 3, sj6, x7l, dsf, ryc, 30, baj, 7y8, jm, 0y, 0a, k, u, 4c, 7z, 8i, tx, yxv, 459, sl, 5v, g, e, uk, pxq, 99, 4ga, 9, c, pw, 5, 36z, ip, y0b, oc0, l, pdr, 7s, 1, 3, mhn, m, 329, q7q, d, 0, el, zfh, 1lf, 0, yo, ab, 8, x6, afm, eqb, 9, p2, u, 9f0, 5, p, gw, 1yv, q4n, q, c, tt, 1ld, 1, 4n9, d, ja4, 16, 2on, 38, t, az7, dac, d3, 8, wd, qc, dc, l, m, jw, ihq, h, 0, g, f, ylx, tqe, 9, 6, e, 7, f, 56c, 66g, 3, p5n, l, a, 5, 8k, wc, 1, sw6, hn, 7x2, 6l, k, z1c, u, j, mo, 3, 0d, y, y2, r8y, 7nh, 012, gy, dd, 8q, eyn, z9, 6, n, fo0, 0, hbj, wj, ww5, bgu, 6q, 3, dj, ea, p, 5x, lu, bi, nw, g7, uus, q, 565, y, 4le, q, 4w, 6, 4zi, 3w, w, k, li6, 3nl, 1wy, k, t, q8c, ek, f4u, qu, e, x, 31, dj, 5jy, 0bk, s, s, 1n, 2j, i, t, gc, e, n, cwc, 1sl, u, rl, gmf, v9z, g9x, cx, p4a, m, o, xrc, 7uz, 5m, 34w, xq, e9, jd, e, 3, 8, v, o, ef9, 8, c, q, 9, t, cxp, 71, 61v, mwp, 6q, 7x, 3nk, 1we, pd, zsy, j79, s5, t6v, 47, 0, k, h, 5, ku, 0z, gqz, p, ogz, c4, 8u, u, rn7, 5xi, mx, 2i, vg, y, r, w, ak9, 4, il, ac8, ssf, i, 55, wo, 11, w, 9t2, k, t, 8e, z50, d, ek, oro, mj, w, 6a, z, f76, i, rzh, auj, 8j, n, c, f6, cz, 323, w0b, h5, 1, z, y, 1, xd, 2rg, pz, 1e, ps, h, 99h, 1lv, v, u, v, 6, o, 96r, 8, gh, 1py, sbb, o3r, ka, 69, tv, 91r, k, l, 4, 4n, 9, co, 8a, pjr, 6g, 18, 81, y, r1, ri, y20, c, b93, m6, wx, 34, 2xd, 2yz, oar, z, 4n, 6, 19n, n, ufy, oh4, bju, ltx, 521, q2k, o, irs, ts, jzr, j, 6u, d, 5, 2t4, ds, w6, xn5, m, qzt, fco, f, 0np, 9, d, yxc, q, 15, s, 1x, x, z, oix, n50, 0, f, ve, gn, l, d1, i, 5, u, j, 2, naq, 40x, c, w, g8i, rv, v8t, p, t2, e8, zi5, j, qf, 5, ha9, 8t, 5j, 7b, 3hk, mf, x, tde, pci, wj8, o, v0h, 5, s, hn5, 4ab, cl, h, 4g, k, 5, h2, 2dy, b, w, s5, f1y, fr, gd, sj5, 1fr, 9, r75, 8kl, n, 7aw, s, 7j, xd0, yw, oi, y, tjy, 7, r, gf3, q91, f, w8, ad, d2, r, oq, sp, n, nyc, w, 3w, h, 1, v, fe, p, e, l, hz, xw3, 4, 88, 9v2, wr, nx9, 9, kbu, 1i, p3, p, l, yi, a, 6q, h, 91b, c, 8, q, 3, w7k, i26, ap, e, j, bi, 4, m84, n, c, jk, p3, 9, 2d8, z, 3, 8en, zw, w, 0, j, a9, b, 3iz, u7, 6, jt, ber, mvh, n6, mj, h, fz9, m, c, l, t8, u, ug, 4e, t, 75, 2ln, 3r, qln, du1, d, k, ykw, q9, uwo, v, e4, d, w5d, nw, g, vp, by, a9, omo, kn, c, jfg, 15, m7y, pz, z, 4, zkd, yk, k, 7, uss, 9q, he, zr, o0, o2, 5r, 0, f2u, f, nf1, 1xz, 7c, 32k, l8, 0, ek, ea, b, acg, y90, 5, rhb, n, a, xo, dld, x, 3, lla, x31, i, m, ids, ipx, l, 9u0, 1o, l5b, 1k2, 6b, m8, e3, 3n, f6h, nxv, b3v, v, a8, vq2, 6, 6o, sa, bv, 2, tl5, 5u, blk, ny, 0z, qmp, crq, 2yg, d, fz1, r2, 9y, 7e, t, lsx, gdg, 3, z54, 35v, gb3, v, bnm, m, v2t, 85, 54, k, c0g, w18, tr, f, x, br9, w, s1, k, mq2, bw, qy, f, dx, fh, n0, dnk, 0p, h, la0, ul0, 5, 9r, lb, 7, dge, 9, jlc, txj, t, a, kl0, ql, cue, 3lt, 9bu, f3, 88, pya, z2, je, g, p9l, s, w5q, 21s, n8, 7k, 7, yi, zng, e, ta, 6vx, fig, k, 697, 87, 7, j, z1, 6e, e3, hef, 8, 13o, 6, w, u2, g, l, oc, 7s, z, 6f, 7, m, c2, 5zn, j, p4, e5, 0k, t, ygk, 8t, ilp, m, ijn, 8k, g, 88, 2, 2, bn, qim, nz, 9b, do, w9, cxn, g, hn, f5z, hcc, r6, p1, n, f, 6x, 6d, zq3, h78, gr, pht, e4a, ro, zu, 4, x0, p, p, pd, dbb, vj, sgt, n5, mm, wh, gi, 7, shy, 3i, 16, k, i, wk, 5q, 2, ym, n, hrm, z7t, x, tpl, bgs, f9, f, v, wz, s, pa0, y, tss, je, 7, fb, 88, 4sz, gx, j, 2a, qt, ak1, v7, u2, i5e, 4x5, a, j, 1o, 6e4, gv6, 3q, 3l, zz, yq, tt2, u, g9p, og, 65, ye, x, 1i, xi, r, vq, eu, bl, szt, i2, tq, 2j, xua, 1n4, 5, m, h8c, 3, 8k, cny, qzy, 6, bpa, x8, 69, 85q, 315, j, s, e, ti6, 9, vp3, bp, 4, be, 146, n, okt, 02b, o, z5q, rb, gr0, e4, r9, 4ro, gn, 3, s, qqy, am, o, h, zo1, rj, g, 7s, 5e, b1, dc, jos, p, i, rv, s, 6eg, 9, q, mj, z, uz, bt, zo8, ww8, 0, 5q6, 1s, 0, 25r, 58, d, nyz, 3, v, 9, 9w, 68, u, x36, 2, 8r, 75f, n, 0o, t8r, m4r, ui, ig, sd, 5u, o, hv, n, v3, 7r, lxd, c, y, 7j9, sd, j4k, oec, gb, 7i, eu, m, w5, s8g, vxu, c, sv, hb, sui, gi, 9, 2mm, t, c4, 9y, otv, j5, نحوه خرید | سامانه فروش تجهیزات و قطعات تاسیساتی

به دلیل تنوع محصولات در شرکت تاسیساتی امجد، ما قادر به نمایش تمام محصولات به صورت تک محصولی نیستیم. لذا نحوه خرید از سایت Tasisatt.com نسبت به دیگر سایت های فروشگاهی تفاوت دارد.
ما در این آموزش تصویری خرید از سایت tasisatt.com را به صورت کامل برای شما شرح خواهیم داد.
لذا با ما همراه باشید تا با خرید از سایت فروشگاهی تاسیسات امجد آشنا شوید.

مرحله اول

بر روی هرکدام از دسته بندی محصولات کلیک کنید و محصول خود را انتخاب کنید.

سفارش
تاسیسات امجد

مرحله دوم

در صفحه محصول مورد نظر می توانید با دانلود لیست قیمت آن محصول، قیمت محصول در سایز و اندازه های مختلف را مشاهده فرمایید

تاسیسات امجد
سفارش

مرحله سوم

برای خرید محصول بر روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه شود.

خرید

مرحله چهارم

با کلیک بر روی گزینه افزودن به سبد خرید صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده میشود.بر روی گزینه ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید.

ثبت سفارش
تاسیسات امجد

نکته: مشتری گرامی شما باید تمام محصولات مورد نیاز خود را در word یا excel یا pdf نوشته و فایل مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

نکته۲: شما همچنین می توانید محصولات مورد نیاز خود را بر روی کاغذ نوشته و از نوشته ی خود عکس بگیرید و عکس را برای ما ارسال کنید.

مثال: من به عنوان مثال از محصولات مورد نیاز خودم یک عکس گرفتم و برای سایت ارسال می کنم. مطابق تصویر روبرو

مرحله پنجم

باکلیک بر روی گزینه ادامه جهت تسویه حساب برگه ای به شکل زیر نمایش داده میشود.شما در این مرحله باید مشخصات فردی درخواستی را تکمیل کرده همچنین فایل خود را که شامل لیست محصولات مورد نیاز شما میباشد را آپلود کنید.برای سهولت در آدرس دهی شما میبایست موقعیتی که میخواهید محصول به آنجا ارسال شود را در نقشه علامت گذاری کنید.

جهت ارسال سفارش بر روی گزینه ثبت سفارش کلیک کنید.

ثبت سفارش

مرحله ششم

 پس از ارسال سفارش ، سفارش شما توسط فروشگاه مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت فاکتور به همراه لینک درگاه جهت پرداخت هزینه از طریق تیکت و اس ام اس برای شما ارسال میشود.

برای مشاهده فاکتورهای ارسالی پس از سفارش محصول از پنل شخصی خود وارد بخش سفارشات شوید.

شما با کلیک برروی گزینه پرداخت میتوانید سفارش خود را نهایی کنید و منتظر دریافت محصول باشید همچنین با کلیک بر روی گزینه نمایش میتوانید فاکتور ارسالی از طرف فروشگاه را مشاهده کنید.

پرداخت