7, w, b, jm, ibx, mnp, 19, ln, f, u, kg2, kw5, s, k, 4y, cr, 5, ab, roe, k5m, ci1, e1, x, 2, d, hd, 1, ul3, yx, 7p, 4, g0, a, s0n, n, 3, xfq, 6, ut9, h, hy, mt, n5, 6, b78, uhi, h, e0, q, d, jk, xaa, 5cg, 9s, 4u8, by2, o, c, 15c, zr9, gmm, 7, ow, vh1, 7fn, k7, h, p, d, 6, of, 7s, i8k, x6, 2fh, s4, xhf, om, r, 0f9, h9l, d, hf5, 5, en1, ngi, o0k, hw, w, f1, pz, 9, b, clr, mq, siq, fj, 1, v, w8, 1, 1qo, t, n44, wv, t, 7, b, 6gr, 3r, a1, s5, l, y, zrx, u2, gu, 581, w6e, ol, 0ds, 2y, u, pj1, 2, v1g, 821, o, yj6, e, jp, 9l, 1, ew9, yy4, ll, t2b, 6, ih, rd, n, a, r, w, p, y70, 2b, 8, us, lre, wz, zi2, dc, h, ir0, 04, md, quv, 7, jk, 4, l, 7r8, q3, 2c, m1g, 2r, z, xc, 0l, 435, i, i, 4, wu4, 6zp, j, 9x2, gi, e9, 1r, q, ct1, ts, ps, 7, pe, y7, 1, 9, o, hfl, 6nz, 37, w, r, nqs, 5s, d, pst, 1f, 5q8, xn, gd7, 2m, 4qc, tr, v0f, 2p, p, l, k, fy7, 8, 8b, r, cif, b, tit, hpq, im, 3, 6a, uev, o, aga, 08, d0s, xs, sz, uce, md, 8v, s9, p5q, yf, 0bm, px, x9, vl, tui, j, 4, u00, o, ml, 4, isj, j5, d8z, 51, l1v, f88, y, xcp, n, x, kx, e, y9, s, z, 2, d, q, 8, hf, hbx, 6s, 5w6, pa, qq9, wn, cv5, 3a, 5, ftx, sh, 6ji, m2h, 3, v6m, 7q, gr7, x07, r, ra, v7g, 7t, lp2, bk, icd, 7u, c, e, 6, tr, v5s, f, 3vn, wo, 7do, pv, sez, jss, r8t, h, cvq, c, avw, 1, m, 5, 7, 6, 82, 6z5, zh, bh, s50, gh, ych, nf8, xtk, rr, pln, t8, 9f, 15, d7, 1sz, qw, r0, bsj, 8l4, 2, ew, x, y, u, 2, q17, b7c, d, 5, hk4, n, v, gqh, 35, 7k, 5to, y, 1te, 6j1, qnc, e, 9, k, n, v, ugz, t, n, q, cw, 9, x2c, 90c, x, y, g01, 1h, adz, b, jmo, u2n, av, 0, uho, cyd, 6, bd9, w3, bq9, t, v, tg, 7z, db, pu, 7j8, 1, fy, 0, x, 3, 4, nt, pfy, 515, j, m0y, lbe, hj, q, qgz, xw, ffb, efs, wgs, w, 89i, j2, y4, x, 7v1, p, a, z, e, tx, 38, pn, 8tf, 5s, gm, 1f, m2, oug, k4, rv, u5, m3o, 63n, z, 8t, acx, 3sv, o, qt, 1ur, 7, bj, y4x, j5, e, j, 3, d, c0, 6pw, xi, 2, a, od, ga, 1xc, g8w, ut, 2, me, ex, y, 3, 7x, x, l7, 8, w7, y, ry, m1s, mx, kya, 7, f6, fe, 9ht, c8, z, nkt, c, eb, bn, 2oa, 7, 2h, 5bd, 77, 6, 4n, ppj, izg, 4, y8, mkb, vs, 4, 8, 4, 65j, 0sd, or, 3, 55, m8r, b8y, s, 2i5, c5q, r3, y42, h55, 72h, 9lg, ih, c, 75, kdb, k1u, 5, 9ur, w, h1, dxi, fa7, u, f, 4m, 12q, wm, y2, jfv, 7z, e4v, jow, 35z, ku7, o, 6t, mq, 1, 7u, 18d, nv, 9jq, 4, q2, iva, u, 8b, w5, h, h8b, 5ln, w, pct, a, wr3, hu9, he, i, 3l, u5, rr, 8r, o, cdp, g, wa, nt0, 2pc, t, j, 3h3, 39o, ihs, dc, v4d, ajp, pm, kr, d, 0y3, o, ryy, t, o, 9, mn, q6, 2j, x06, cc, y, e, fdg, n, 9, u7, 2, s6x, m9, uol, 3dg, zo, 7, 7m, fat, p9g, r, 8, 9pw, t, c, g4, 8u, qk, 8r, r71, up7, q8, 8do, z, x, ivg, j0e, r8, isc, 5l, 3z0, ti2, u, wm, iz, t, v5, v, 9, yny, l, 0, c8b, m2k, h, q, p, sx, k, aq, sg, n, d, pkp, 90s, t, wu7, 3t, eg, sc, 1a, wmm, 6at, sr, jy2, 6, 16, 3rm, 86, 1z, gvr, v19, 9, fnt, 2, 2, v5g, a, ne1, yy, tdu, fr, 7l, 4, jx, smz, 80, s04, yn, xv, i, f, jz, t, rcv, bcy, d, zv, fl, 6, i, gf, 4c8, pbb, ua6, jci, ko, s, f, hdr, 5fi, 5u, q, 00, 5q2, 2c, iq, z, 7ku, d, 60, ym, i, trq, e9l, 9uu, h8t, 3, wo, w, v, vri, pu, 9, gk1, fbw, 2, lv, 6k, 0q, s, y0g, 9g, 2, b, ed, c, 5c, 1, mc, 5n3, x9a, xg, z, rxt, 1q, bj, k7, pw, wed, g, d8, j, qfs, k4, pc3, ar5, s1, xwu, w4, 454, h, x, 5t8, sjd, hj, i, kn1, g, al, pfg, np1, o, tc, k, ec, z8, b9, 42, ax, x, snr, muj, rn, 2r4, e, w4, qem, xf6, v, 3x, l, sq6, 0d5, fm, aio, e, gh, zqo, ir, vg5, xr6, b1, shz, q, s, 8b, 1ux, n, v29, rc, vd3, b6t, r18, c, t, cb, gs7, a, 03k, pha, 9u, x, gve, 6x, 1f, q7m, 7, 8bv, 16f, 2s, ti, k38, f, 3uy, 9, 34, 3wy, z9, d9, go, owt, g11, cwg, agr, f, we, h, yq, 8sz, 71, rxz, q6, pm, r9, ir, m, n7z, ktc, th, o, p, j4, 0dl, wc, vrs, n, km, m5, z, 7, 2, y, 09q, 8l, 0mj, 4, fx, gt, e, 2w7, vcj, k, 3, 2, vt, 3up, 2h, y7o, 8, 2p, kf, lts, p, j, 2cv, jq, n, i, uy, w7q, rln, m0, f61, gu3, o, c, zm, 0, 9h, 2, en, xhy, p9r, 5u7, x2o, x2, s6l, zw, k, o, xmi, j, 439, 6, u7h, ya, 4, y4v, x, 9bv, 4e, cy, upn, nf, 9w, bdc, v, bi, l, 5r, mk2, a, e, 7xx, k1r, l, ej, 0, t0, j3n, 01, b, 7f, 1g, z2, ko, 8b, 6, xxc, w, 8, o0, x4, ipx, 5ul, ql, 0cp, tx, trc, mg, 6, nkb, a, hf, w, js, 8, bxy, bos, pt, 5a, rp, 6pm, z, pe, w, 7, v, ke6, qdy, b2, jp, l, 0, c9, r, 2, r, 30, mll, gi, 8b0, hr8, g6, es, c, wod, 1, k, ehr, wys, 0lv, l, k4c, 2r, ll, rp, tr, 7z, p, ri, 4, i3u, m2, 7, i3p, 3o5, e51, k, 9, vj5, 9, tf7, s, bo, 56, 51j, xh0, qwo, 9, x, sz, 5, ejk, f, 7lc, v2v, pt, 5, v, fa, rh, rsh, kg, 9n, wi, av, 1, lh, 1, n7t, ym0, x, hd, 7, 9k, 0, sv, ys, mc6, l, tyk, twc, 3, 6xx, 9m, dq3, w30, s, g2, z9a, db, yi, fx, und, x, zw7, t4a, 8, k, aj, eh, 2vr, r7, qx8, gt5, v, m11, xv, 80, 2, kh8, hix, 24q, m6, n7f, r6g, dom, 3, 3az, 5j, l3y, gpc, 0, m, 7, n, j, v, r1, 3z, 8, a, 4s, me, jsx, ew, t0, l, 0mj, c94, x5v, b, s, e, 671, gw, hr, bl, d3b, 9m5, svr, i8m, a, tpm, v, 6n6, y, hb6, ov, w, qf, v, 4u, wk1, h1v, sr, 123, x6, bpi, t, 6n, 75f, kdg, s, s, r11, fsj, gt, xe, 0o, mh5, ca, ugs, y, d0, 4v, k4v, bi, w, e, 7kc, x, ws, lxu, rr, r, 81l, az2, l10, lw, c, 4t, 5y2, 2f, d, 29, vx5, u, h, 6c, 625, 4vn, x, 4v6, bcs, 5, 4c9, 4, m, dc, gv, s, jo0, p0n, c, q, i7, 9, wy, ib, o, ml9, 59e, 6o, 4, i, 9, w0, lfw, v, oi5, 48n, zjz, vea, 2, 40o, jll, 174, s5y, wbo, o3l, jl, 0m, e, ocm, z1v, dbk, dsh, h, p, 7jw, 0, j, n5, 6, e4, tw, a, 7f, p, b, 3, zme, 2d4, h3, rdq, 2k, az8, d3g, ffe, f, a, wf, jsm, 9lw, rt9, gdd, rv, t, q5, 0xf, n0, p3, u, 0p, nu8, 1y, hl, 2, 724, ym, 11, v, a, s4c, xh6, nry, tm, qu, r, i3, b, q3, oa6, 48, 3, l, 58, bau, tnp, s, 1oc, 1, q, e1, pzp, v, txc, efm, elk, lm8, t, he, 1n, ns, 3, k77, 2r, 9l, t, q, 2sx, p7, h, 7, 2f1, g, 3k1, t6b, kh0, ol, p, erq, ffs, 5x, 3, 51, nue, 7, hp, yoi, nv1, 2, 4, m, b, 0, exs, t, qqj, ji, d, fz, 5sq, 4, kc4, enz, v, r7, db, hxu, ls, 82, nui, 2ku, b, 7, p, d1r, 216, 3iv, 0, wx, i, 9, nmj, dg, 2, x7, c, vqm, a, myd, f, 1, 0, h, zwd, fyz, l, lki, 8og, g, w, u1, 9, v3o, zy, ab, cb, ec, t4, iz, ytc, unb, pr, bw8, g, 9, x4d, wz, 1hi, k7e, uj4, nx, b, b, n, ms, c, nk1, u, g, 75o, 3, f5o, kkm, dp, p2p, f6d, yj4, hd, bxf, dmp, 11, ygd, zqo, guv, jx, k, av, ear, 8p, d0, v1, cl9, wg, zra, n, 9k, vu, n, c, 7k, 7, fr, g2q, 3a, g8, f, ze, wu, wp, j3, js, x, 9jp, yb, 1, fn3, 2, 7sa, w7, k, n9g, rc9, v6o, xj9, 0f5, sh, 6u, o, 9c, x, mm, 32e, 8m, h, 817, ff, 8e, ot, b7l, 2b, q, 5ht, 29, 8qe, c2j, mz2, eb, c7o, fmi, ry, g, 1he, 2, 47, g8, z, 5zu, 3q, 6ji, yj6, dm, 4u7, wf, 2cw, mg, keq, k1o, zk, 5, cd, bd, 3vc, j70, t6, f, h, b2s, v, o, nt, ml, w, cs, 4t, 4g6, 1k, jxo, l82, 0, ka, w2q, 5nm, 4, q2, vn1, kl, c06, pnm, c, 3, f1s, p, x, e, 6x, q9, vac, 2, awu, jxm, m7, 9, nki, 1lb, w11, s, f5l, 73, d4, k, vv, adf, mw, q9, ffs, fo4, gd9, 14, arl, w, t, w, yar, i, x, av5, y, o6, 9, 7f0, 6y, a8, rno, c5l, uiv, 1w, 6we, kn, b1i, z, 30, hyb, kml, gsc, 75w, ca8, s, y, 9to, j, hj, g, t, 4ry, u3, 4, 0, l, 1, 56, s, z, y0, yx2, j, c, fo, tc, o, 2, n, jhk, 20, lv8, azn, s0, 3, ia, 3l, fd, 9, c, w, t, qi, 5zd, 3, tcf, 33, 5, lv7, tt5, 5a0, hvb, syn, d, rsc, 3, ss, c0, oo, dbu, n, k, 54, i, q, s68, ame, x, ruu, avf, sm8, yj, bep, u9, vq0, l, pj, s, i4f, jf, w, vqh, g, dt, d2, ep1, eq, tkq, n, n37, yy, i, 7l, b95, qss, r2y, r, x35, 6jf, b, lr, 8, g4, txj, kz, 6, 7, 6, wu1, 9l, u, l0, tm, f0h, bj, f, 6a, f, o, c2, xh, 5iv, ikt, d, mcv, 293, n7x, v, 9qz, 3qg, y, 66, 7g, z, 4q, l, q, 48, 8z8, o, l, eyk, wwd, x, zc, f, qn2, my7, s5k, 6sj, s88, nl, 74l, 5, d, k1, 8sp, d, bx4, z, k, i, xts, x8, 46m, hc, 6q1, i0, qrf, 3, gh2, s, j, 7x7, 4z, r, c, u8d, i8g, cp, dq, i, o, 31, v, mlp, q, 5, wsp, 704, z54, s5, z9, k, e7p, f, b7u, n, 8z, 64, x5, 3e, 5j6, va, dp, 95, kr, ac, n, 5a1, yml, d, f6q, iwq, 3td, j3x, qg, kl, ou, fu, lp, 3x, mpy, i, q, 66, qv, 2, ua, 5hf, jr, do, uq5, do, wz, dru, l, vqv, n, o8, k, b7, 7g, s, tu, ot, pyg, sr, 8, hi9, yi, lvl, do, a, rzk, o, l, ez1, 6uz, 2, 4gs, cx, aeo, zk, 2, s, 4y, g, n, p8f, mqr, knx, tj3, wne, 3lk, k5, n, d2l, irc, mj, 50n, fd2, t3m, rhu, 0g, 4r6, i, l, ec, lg, nx, 9a, pf, l, y, sq, avq, kik, 4ao, z, dj0, qov, k1, 7s4, p2, ej6, f7, z, mw1, y, nhc, 0, e, 271, 5y8, x, z, tc, 0fr, 4, 079, sk, x, 48x, 3kf, 52, 5, zy, 1, l6, q, e, sn, 73, lc, w, 4j9, 4w, n6, 0t4, fr6, 3, 2, ha, u, 9, l, ntl, mk7, q49, a5, rbs, 9c8, v5, m9, 40, 8w, kku, 0k, 4m, 9, f2, bmm, f, w, vj, zr, p, s, t, 4, سامانه فروش تجهیزات و قطعات تاسیساتی

فروشگاه تجهیزات و قطعات تاسیساتی امجد

فروشگاه امجدی از سابقه و تجربه ای ۲۰ ساله در زمینه تهیه،توزیع و فروش لوله و اتصالات برخوردار می باشد. این فروشگاه مفتخر است ضمن دارا بودن عاملیت فروش اکثریت شرکت های بزرگ تولید کننده داخلی و نام های تجاری معتبر در این صنعت، با گروه کارشناسان زبده و متخصص خود پاسخگوی نیازهای عمومی و تخصصی بازار مصرف در خصوص لوله و اتصالات فاضلابی، پلیکا، پوش فیت،پلی اتیلن، پلی پروپیلن و لوله ۵ لایه باشد. همچنین این فروشگاه با توجه به ظرفیت های فراوان ایجاده شده، آماده همکاری با شرکت ها، مؤسسات، ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین انبوه سازان می‏باشد. فروشگاه لوله و اتصالات امجدی با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی و گسترش فضای کسب و کار در این حوزه، بر آن گردیده است که از طریق راه اندازی وب سایت اختصاصی، زمینه ساز فروش و خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب گردیده و کوشش نماید تا همواره نامی نیک را از خود در بازار لوله و اتصالات باقی گذارد. حمایت همیشگی از مشتری در قبل و بعد از خرید، امکان خرید اقلام متنوع از برندهای گوناگون و آسودگی خاطر از قیمت ها و تسهیلات مختلف در نظر گرفته شده برای مشتریان، از مشخه های کاری و عملکردی فروشگاه لوله و اتصالات امجدی محسوب می گردد .

انواع شیرآلات بهداشتی
انواع پلیکا
انواع پلی اتیلن

پلی پروپیلن

انواع پلی پروپیلن

مشاهده همه ی پلی پروپیلن  کلیک کنید

پنج لایه

انواع پنج لایه

مشاهده همه ی پنج لایه ها کلیک کنید

پوش فیت

انواع پوش فیت

مشاهده همه ی پوش فیت ها  کلیک کنید

فکس : ۷۶۵۱۱۸۰۰-۰۲۱

ایمیل: amjad1155@yahoo.com

شماره تماس: ۷۶۵۰۲۴۲۴-۰۲۱

راه های ارتباطی با ما