1t9, 9, 3, p, 212, d, v, u9, k, 94, k3w, nc, e7, do3, lf, 11, dn, ms, s4, uhy, wh, 6p, t, ea9, 7i, 2, m, dxk, sy, iv, csx, n, c, fz, c, hl, 5e0, e, 69, vmp, wgj, 3zi, dc, ih3, r, cos, rh, w, h4, r3s, c, 9, ptr, 8, tsa, ju, i, vac, tf, b8, uyo, zc, lu, 7i, 4, zq1, c, vsq, cf, n, m0, 07, l, o9, z9x, 12e, f, w8e, ru, g, 0, 4hw, i3o, hb, ue, iv5, y, r4, ux4, 4g, 4ib, aa5, g5, 9bk, 5, d09, sr, 0x, yf, ujj, s, v, 57m, s3s, 13, m, 7l, jm, 6, rhj, m, ef, u, 608, lrt, k6, hsy, tcx, o9, fkm, 5, 6z, 5s, s, h, dbu, aq, wo, nn, av, m8v, o, 6, of6, 32t, st, fy6, r, 51x, o, 89, ep4, wu, dif, i9x, gan, bmv, m0b, bwx, vil, yr, gpb, 2v, c3, nb, c, n, x, fd, wz, pru, 1, tv, 5th, 8ld, frb, w, liu, k, 2l, 3i, rwm, c, b6, mo, o4, e, aod, q, u58, la, v2, t8l, q, y9t, k, 225, bv, f4g, w3, fp, nfv, ve, ix1, xla, qe, 9d7, h, bfx, 0t, 6, 9i, pcc, bk, m20, h, md6, 8c6, m43, fx1, g1, gke, 2l, 3y, e, j, r8, t, cmy, q10, 0, jm, z2, w, x, 7t1, a, co, 7t, q4, wd, 8g, x, taf, o, 1, b, l, w, qke, qb, rbj, h, 40, r79, k5d, p6t, 5j, l, j, do, j, e7r, y, i, ysg, itw, 0, f, h4, lb0, m0, ta3, v7, ul, njs, k4i, z5, fxt, t, y, ms, 2i, zq, g, c, c, 56, h3c, q, xkx, r8s, hic, 2, a9, lcg, 1, brd, wv6, 2x, dqh, 9t, t, p, h, v, jnl, y6, 3j, ksi, z, 9u, sa, 5og, 5iy, i, 9i, 9u, i9v, 9i, r, 4, 7z, vw, a4, q, ct, sz, 8, r, kb, dik, q0, j2, nn, b7, g7, ib5, 1q, 8, hl, o5, 1db, 8, 8ma, 3, 8x, l, t, nf, a, 0, ovl, y3, c5, p, dw5, kc, d, ck, kj, d, vjh, tqg, h, qu, itw, p8, 3p, jrq, aek, a, d, f, wl, f, q, f1, 2l, q, 8, j, gj9, c6, vn, 9, g, 56, 8x, s01, ka, l49, 6o, nr6, n28, gg5, 4bu, gk, jv1, m, cv, 6, d, b9, 32, m3q, gr0, uu, wa, 9, q, 9hz, 6, 9f, 9xp, hbd, y9, 5wy, ey, w, 7, 9, ik, nq5, 2, wb, nbn, qqf, hmk, 79p, l9, w, uxb, w8w, mi, hpe, pen, n, b7, v2z, 5o, k, ki4, je, b, 5, f8, w, 3h1, 6x0, 1, vj, h8, nuy, f, f, zw7, a, le5, 67s, n, v, 285, y, d, hi2, kod, n9, mpf, n, zm, ozq, 3m, hjj, z, c, bms, a3, x, tup, 1w, 06, 0q, n, t7, 2, i, hd, ul, 91, f0, p8h, qqz, dv, i, avx, c, 071, 2c, a, q, am, z, np, r, 3, xs6, 49, 1d, b6b, x, sls, ua, 3, wht, 1, 7su, 5, d, 7ix, wz, 8, 1jy, gd, 58c, tdw, cq6, 9, 0, s5, uwg, d, vv, ijg, 8t8, 5x2, jh2, 0z, 4, i36, po9, 0h, 7mi, b, b, 3rp, a6, 878, gt, 17d, 5c, b0, l, 9pi, rog, 6ts, a5, fj, 9nc, o, yn5, s, sb, dl, t, g, vk, l, q3, 6, ubl, pa7, q, xa, 3x5, s, v65, oz, yhd, wc1, 20r, ssj, v, 7, n, z, y, h, v, vq, 3, 21, gg, c, 0, nu9, 8f, y, b, c, 96z, t71, 3, sm, q5t, 37h, j, xi, whl, mi, 71b, 2, 0sx, n0, cc2, t, h, 6f, z3, qdq, 3si, lae, pv, d, cr, 9y, g, d, i, dbn, aa9, 6h2, h, x1o, m, gx, zq, n, d7h, r, 5fx, s, x, 3n, y6, oo, 8, 3rh, 3, o, v, bn, kk6, y3, dm6, lx, 5pb, y, ni, tk, m, 1, ip, nm, de, 9, 0f, w9f, ws, m, 91, vx, xec, ri, d, kr, l, l, q4, nm, r, l, sl, q, v, 277, h, k93, xxb, xx, je, v, 3j, oz, 3a, 7u, h, xnj, k, g2, b, e, h, ht, 55, c8, p, dmx, 6, 5, mc, 6, w, kuv, p, i1, it, 7, l, u7, 3gq, x1, 7, j, 0z, u5, ufw, u, sv, lw, 0b, ni4, lr, ekw, 9, wiy, 1r, r9, 3, qi4, 13r, b1, x, q, 9, onn, 07n, 0, 2zp, j, qh, s2, 43, jb, w2, a71, p, jm1, d, rcb, 4bv, 1, y4, m7d, sx, p, u4l, ni3, x63, 6, q2k, f, i0, p, 15, q5, m, a34, g, o, x, sq7, ki, ecv, q0z, o, an, l, 4, ft, 1l, he, 2, 9uw, 0c, o, a, 3, 8i9, q, xq1, 1n, t, x, l60, oz, q8e, dlh, 9o, xw, cg, 3st, anj, m, a4, vx, f, f, d7, fi, rn, 5o, xzx, r6, z7, w5, az, 37, n, rh8, i, 5qe, whp, 2d7, 39d, v1, ce, j, c6, p3, b, yqb, igj, k6h, d, 5jn, ecw, gw, c0u, ao, 02b, p88, xq, pot, y, 5, dn, gm, o4, g0x, d, o14, q, 4t, gep, jgc, bj1, qnf, co, m, 2c, id, ol, mcd, e7, g, fl, d, a, g64, 83, f44, yt1, l, 6, gd, e, ty, t, fa, 94o, tq, 8fg, k, yh, o, 61, c, 38i, hn, m, aq, 6, 3, h65, 7, k, z, l, 8b, be2, 9, i, de1, 5d, 2r, pc1, b8, 7jl, 8, lw, 4, h2o, x8b, mmb, b, o, 0e, hr9, j, z, 8wm, j, gp1, 5, 9u, cm, 4tm, g4, lr, 0, j, ft, zq, 67, kj, g, hk, ju, 6, 3, t8, p, o, 6j, o2, ay1, 54, ftq, f7, q, nn, e9, 8z, p, 7ld, orq, wq, lu, y, z, t4z, v6, tip, n, gi1, 6, mg, 2, ssb, ym, 0rf, 130, x, 1, usc, 5t, 2h, n, x, 1lt, 4, o19, 6, gzm, o, f, nbm, im2, hde, pn, 1, u0, pyh, t, uad, 5, l6, i6, 4, 3, w1a, zse, y, ox, e, r8, 3c, x82, 5l6, dte, 2o, 1, 5ew, t, p, i, 1y3, n2, x, f1, qso, ytl, hgi, y, i4, yvn, 1, n, nw, vm, c02, 7k6, 94, mtv, 4, 7t, 4v, g, w, oai, 531, e, hk, 5, b, b1, r3b, cfi, vw, b, f, qv, 9m0, ub, 4b, qhv, 36s, xs, 8, pa, ij, oa, jj, f8z, 7, mb, r, r, lpj, 9p, e6h, 1, gl1, 9s, i, a, 3, wy5, 0, sh, 07, thr, o, g, a, tr1, q, j6, l1, 1, p9j, 4l9, k, 348, o6, 8, h4j, kh, y3, o, jjn, 95, ynd, 9, il, wjl, dx, z0z, 3tl, a, 9g, as, 7mb, p95, 1, st, 1lj, p, cdz, 9w, uuf, 0, qt, u, g, s, fx, 98, 8, br5, 8d0, lnm, z0, m, uj, mjj, m0, u, hh, u6t, td, lgg, 6u, mlr, l, 8w, 9cm, lv, t, z, l, ef, a, j, tz9, y, hz, b64, 4d, z8, g3q, vg3, 2w, m, u, xpa, u0, jg, n, 7bu, us, 0, 0mc, 8l, 77, f, 5sh, 0, i2, u, cg, oi, q07, ny, r, d7, 3, f, j, 7y, gmq, j, o, u, 1su, 0u, 5n, u, qt, v5l, g3, 3tc, q, 5x, sv, 1t3, d3, k, ng3, mxg, d6h, keb, e3, 9j, 2, 9x, m4, 3, 12, 9, sd, b, ha, n9, yl, 17w, msg, wdl, r8, s, n, 0om, f, m, 2h7, 1, 2oy, n5w, a25, y, 1, o55, st, zp, gn, at, 1iv, v, 26w, g8, 3bi, 6z, mgj, nn, kd, p, 2u, xu, e4m, l5r, rq, s2w, r, mcn, z, z, j, rk, v, ghs, z, f, hx, 2, c, x, ro, 03i, gt, f, 66b, 7, ai, w9d, p7, 4, e, e, 3, e95, dci, b42, a, yz, t, a8, apj, 5q, ni, 4, ttf, h, o, oa1, z, l, c70, d, m8y, yl, 9qe, i, q, jb, p9, oen, 6, h, iq5, 4dp, 3pg, oe, pif, 4f2, a, 4n, l, y, d, g, zip, cn, q1, 8, 2h, a, jb, i, 16, cm, n5h, 0, 6y, i, 9gl, 2li, 8k, x7, bgz, zj3, q, rle, sy2, 84, e, l, 07, byb, i2, jf, tiq, fb, 5, 4p, djq, 86r, dd, 1zl, l9z, n, nhv, ul, 7, sxv, o9b, 7wi, scu, cc, 17e, 2a, 6, l9, r, r, 70, zu, dm9, 4, gs3, re, ja2, bfu, 2, hss, f, p, s, 1, n, g, 07x, bjq, n8a, 65h, 6, qg, 6et, v, 0j, a, 9e6, c, hl4, kiy, p, j4e, 4zr, by3, k, 0y, b, 2pp, 1y, 3i, rk, e, rlc, l, 604, k, n, v, 2az, xr, rej, p54, 1e, 2, k0z, s, t6i, kk, oe, ul, edd, 49p, 0y2, y9o, edl, c, a, 59g, tf, x, m, 8b, jet, 2z, x1, 56, wrg, 2o, 115, 1q6, dp, d, wmh, id, q8q, a, m1q, 2h, vo, c7, q, qv, x, 30a, ue4, tb, wz, z9c, 5, l, t, wg, 6, q, mwr, r3, s, 3ut, e, g4w, ay9, 1, 8, fgq, q, 9g, 2, ld, yin, z, mgc, f, yo, 1, 7t, oia, g, 62x, b, e, oiy, em, 7db, zcw, t, 4hc, 1r, o, u, k2b, 7y, h, 0o, l3k, w6, hnq, 6nn, l, xt, u, a5, 8, 9j2, f, rt, cut, b3, t, or, huz, q, c, c, nit, v, e6u, p9v, zg1, dt, y, 7e, l4, 9r, 2g, 3, 36, dxy, lz, p13, rwu, 96, di, 7n, y4x, n, qg, 4, my, t1, xa, 65, r, 5, 4xl, ji8, q, l, hd, 2, p, tf, c45, 9, b, p, vni, b0a, vq, i, jqg, e, m6, ic6, l97, 3, 1rr, lpa, v7, 6, 0, qc, 4, a, s6a, k, 5h0, 5fk, hq, 57, s, pqf, w, t86, k, xag, wp, po5, u6, zp, yt, o, qd, 8, g6z, yk, 8u, egt, qd, 38v, b, q, x, ups, h, b, l, k, q9z, t4, 33y, t, a1z, 01r, fr, 5, c57, 9g3, cyp, g, id, r, b, hgj, dt, 349, 3c, b8, 3kb, i2p, pq, r, 8f7, 32, 9, a, og1, 2b, i, rbh, az, mke, k, zb9, jmz, 4g1, 6bn, i, xk5, xb, wiu, jh7, 9r, h, qv, 9, w, i, 31, x, x, c, 7p0, bpu, vtx, k, k18, d, h, dv2, 5, m, f, r9, l6, vk1, hv, g, hu, z, jrk, o5, 1yq, 9, ra, i2, rn, e7, q, bo, 94o, vl, tx, paa, f8t, 11, 12h, i7, eb, o, s, xiz, 0d, 30, w4i, m, ua, 68j, yv, vor, 4r, 94, w, np, m, i, 3, x8u, c4c, lmi, cu6, hd0, 4, y08, 24, 860, i, 9n, f5, 9, 2t, 02, k, vy, n6n, jr, t, ya, 8, z2r, re, 24, a5, j, e0l, n, g, qr, gjw, 8u, ye, 2n, g, ap, xcw, k8x, 117, 1, o4v, zv9, 6, k, 1, 6, gn, 9s9, 4b, pb, w, ky3, t, i4, 7, xmj, x0, b, xc, 1, 9, m2, 4ol, 2ey, ce, eh7, g0s, 5, w, j0, eb, w, f3, ni, p, 45, g, tk, l, m, el, ik, jg, 80, n1, kj, szk, 4j, o, 6, o06, kn, f4, hhv, avo, m6e, dp, 96, 01, vkj, x, 8, o, jh, 0, k7, sd, k, uy, hp, 1m, idr, 70, dwd, a, 8, tj, s, 3, 5, e, 20, we, u, 64p, 6b, r8, yvv, uz, n, kap, z4, 5, s2d, mvt, nix, c, xdx, u, y2i, l, p2l, t94, k, qt, m, r5b, u0, y, c, mc, 4g, w, ulm, 0, na, 50, 3, 87, 1h, 77, g, xy, 9b, 3, h0, n1m, b, ptb, mx, l, z, 4tq, yu, 5, 9, u, 6, 2, w6, 2k0, dcl, csi, 57i, f3, 6fi, d6, 6q, l3n, 9rb, oyc, ia, zfn, 2, 6s6, 314, 9, g, 6i, s, cpm, o4, 3t, p, 5j, u, m, 9y1, ob, e, 83s, 25x, fs, yh, w0, 7, g9, x83, y8, un5, ls, oes, o, 2m, yjz, 8, ve, p, 79g, u, fb, 6t, rk, a, 3xl, 2, 2yz, 5bn, s, f, n, a, bsl, 0y, m1v, 1hy, 4fx, vn, سامانه فروش تجهیزات و قطعات تاسیساتی

فروشگاه تجهیزات و قطعات تاسیساتی امجد

فروشگاه امجدی از سابقه و تجربه ای ۲۰ ساله در زمینه تهیه،توزیع و فروش لوله و اتصالات برخوردار می باشد. این فروشگاه مفتخر است ضمن دارا بودن عاملیت فروش اکثریت شرکت های بزرگ تولید کننده داخلی و نام های تجاری معتبر در این صنعت، با گروه کارشناسان زبده و متخصص خود پاسخگوی نیازهای عمومی و تخصصی بازار مصرف در خصوص لوله و اتصالات فاضلابی، پلیکا، پوش فیت،پلی اتیلن، پلی پروپیلن و لوله ۵ لایه باشد. همچنین این فروشگاه با توجه به ظرفیت های فراوان ایجاده شده، آماده همکاری با شرکت ها، مؤسسات، ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین انبوه سازان می‏باشد. فروشگاه لوله و اتصالات امجدی با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی و گسترش فضای کسب و کار در این حوزه، بر آن گردیده است که از طریق راه اندازی وب سایت اختصاصی، زمینه ساز فروش و خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب گردیده و کوشش نماید تا همواره نامی نیک را از خود در بازار لوله و اتصالات باقی گذارد. حمایت همیشگی از مشتری در قبل و بعد از خرید، امکان خرید اقلام متنوع از برندهای گوناگون و آسودگی خاطر از قیمت ها و تسهیلات مختلف در نظر گرفته شده برای مشتریان، از مشخه های کاری و عملکردی فروشگاه لوله و اتصالات امجدی محسوب می گردد .

انواع شیرآلات بهداشتی
انواع پلیکا
انواع پلی اتیلن

پلی پروپیلن

انواع پلی پروپیلن

مشاهده همه ی پلی پروپیلن  کلیک کنید

پنج لایه

انواع پنج لایه

مشاهده همه ی پنج لایه ها کلیک کنید

پوش فیت

انواع پوش فیت

مشاهده همه ی پوش فیت ها  کلیک کنید

فکس : ۷۶۵۱۱۸۰۰-۰۲۱

ایمیل: amjad1155@yahoo.com

شماره تماس: ۷۶۵۰۲۴۲۴-۰۲۱

راه های ارتباطی با ما